בדיקת תפילין, בדיקת מזוזות – מה כוללת בדיקה זו?

מה כוללת בדיקת תפיליו או בדיקת מזוזות – רשימת הבדיקות חשוב!

(מתוך הספר החשוב יריעות שלמה חלק ב')

בדיקת תפילין - בדיקת מזוזות
קרא על בדיקת תפילין – בדיקת מזוזות

א. בדיקת חסירות ויתירות – על המגיה לודא
שכל האותיות נכתבו במקומן הנכון, כלומר שלא
חסרה אות ושלא נכתבה אות מיותרת, ושלא
הוחלפה אות באות )דהיינו במקום הארן אהרן
וכיוצא בזה(.
ב. צורת האותיות והפרשיות – בבדיקה זו
נבדקים פרטים רבים הקשורים לכתיבה כמו
שנפרט:
1. שאין שינוי מצורת האות הנדרשת בהלכה, וכן
אם הכתב מהודר.
2. שלא תהיה נגיעה בין האותיות או בין התגין,
ושכל אות תהיה מוקפת גויל.
3. שלא יהיו פיסוקים באותיות, דהיינו
שהאותיות תהיינה גולם אחד.
4. במזוזה בס"ת ובמגילה יש לבדוק גם אם
האותיות כתובות סמוך לשרטוט.
5. המלים והפרשיות – ריוח כדין בין התיבות,
ושלא יהיה ריוח גדול מדאי בין אותיותיה
של אותה תיבה, פרשיות פתוחות וסתומות,
שהשורות תתחלנה ותסתיימנה בשוה, ועוד.
6. בתפלין לשים לב אם הפרשיות דרש"י או
דר"ת.
7. במזוזה לבדוק אם נכתב שם "שדי" מאחורי
המזוזה.  באופן שמגיה מזוזות עבור הסופר
ואינו מגלגל את המזוזה בעצמו, ואינו שם לב
שלא כתוב השם מאחור .
ג. שחרות וטיב הדיו.
ד. על המגיה לפקוח עין אם נעשה בסת"ם גירוד
או תוספת דיו, שיש בהן חשש שהסופר עבר על
"חק תוכות" או "לא כסדרן". ואם נמצא כן יש
לחקור אותו בחכמה ולברר כיצד תיקן.
ה. שהמזוזה נכתבה בדיו על קלף, שלא הודפסה
ולא צולמה. ושהקלף הוא קלף אמיתי ולא נייר
דמוי קלף, וכן שלא הודפסה על קלף אמיתי
בדפוס משי.
ו. בדיקת בתי התפלין, הרצועות והקשרים.

מרן הרשל"צ הרב יצחק יוסף שליט"א בנו של מרן רבינו עובדיה יוסף זצ"ל

על בדיקת תפילין בחודש אלול.

זו היתה רשימת בדיקות תפילין ומזוזות – שחשוב שהמגיה יבצע!