ספר תורה שחסרים בו תגים של שעטנ"ז ג"ץ מה דינו? הלכות ספר תורה

תשובה: המנהג פשוט בחו"ל ובארץ ישראל לקרות בספר תורה שחסרים בו תגין ואין מוציאים ס"ת אחר, רק דלכתחלה יש לתקנו, ושכ"כ בשו"ת ישיב משה שתרוג ח"א )סו"ס רנ"ד( דרוב ספרי תורה שלנו הם חסרים הרבה תגין של שעטנ"ז ג"ץ ומברכים עליהם בפשיטות ולית מאן דחש לסברת הפוסלים שלא לברך ולימא סב"ל, לא מן הרבנים הראשונים ולא מן האחרונים, וע"כ דנהגו כך משום דס"ל כדברי הרדב"ז וכו' ע"ש.

תגים בספר תורה
ספר אם חסר בו תגים, דוגמא לתגים בספר תורה


משום דמעשים בכל יום שלפעמים בא הסופר לתקן כמה תיבות בספר תורה וכותבן מחדש ואין לו קולמוס דק לתגין, ומשאירן ללא תגין, ובכ"ז קוראים בו בברכה ביום שבת ואין פוצה פה ומצפצף. וכל שכן בנדבקו תגין זה לזה מלמעלה דליכא למיחש למידי.

תשובה נכתבה מאת – הרב שלמה מועלם שליט"א

מדריך הזמנת ספר תורה שכתבתי- הורידו חינם

מדריך קניית ספר תורה