שאלות ותשובות בנושא הלכות ספר תורה, תפילין, מזוזות או מגילה

שאלות ותשובות בנושא הלכות ספר תורה , פיטום הקטורת ועוד

שאלה בעניין הלכות כתיבת פיטום הקטורת

מדריך חינם על תהליך כתיבת ספר תורה מהודר ואיך מתבצעת הזמנת ספר תורה – הורידו חינם עכשיו:

מדריך לקניית ספר תורה

שאלה -1. גברת עדני מראש העין שואלת- האם יש עניין לכתוב פיטום הקטורת על קלף ולקרא בו בכל יום, ולמה זה מועיל? תשובה: גברת עדני, שלום וברכה, שאלה יפה ומצויה

והתשובה: יש הנוהגים לכתוב פיטום הקטורת על קלף בכתב אשורי כמו של ספר תורה ונוהגים לקרא בזה בכל יום, וזה סגולה נפלאה לפרנסה טובה ועושר! [ספר ילקוט יוסף השכמת בוקר עמ' קלח]

עניין פיטום הקטורת לעניין אפשרות הכתיבה יש בזה מחלוקת לדעת השולחן ערוך יש לחוש לזה שלא לכתוב פסוקים בודדים ולדעת הרי"ף יש להקל בזה.

ולכן סופר אשכנזי ודאי יכול לסמוך על זה ולכתוב פיטום הקטורת, ובדיעבד אפשר לקרוא בזה גם שסופר ספרדי כתב!

כיום מה שנוהגים הסופרים הספרדים לכתוב פיטום הקטורת באמצעות זה שכשמגיעים לפסוקי תורה כותבים לא יותר מ- 3 מילים בשורה, וכך לא עוברים על איסור כתיבת פסוקים בודדים.

שאלה: מהי תפילת הסופר סת"ם

תשובה: יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו שתשרה שכינתך במעשה ידי ותצליחני בכתבתי זאת שאני כותב תפילין/מזוזות/ספר תורה/מגילה זו לשם קדושת  מצות תפילין/מזוזות/ספר תורה/מגילה שצונו ה׳ אלקינו ותצילני מטעות הכתיבה ומטעות הכוונה אמן כן יהי רצון.

נטשטש חלק מאותיות הוי"ה

שאלה: 3. ישראל גבאי בית כנסת השרון ברמת השרון שואל- אם בספר תורה שלנו נטשטש חלק מאותיות של הוי"ה האם יש אפשרות לכתוב חלק מאתיות?

תשובה: ישראל היקר שאלה יפה, יש לחוש שלא לכתוב אלא כפי הסדר ובאמת אם לא נכתב כפי הסדר, אין לפסול, ובדיעבד אפשר לקרא בספר תורה זה! [ספר יביע אומר] כמו כן סופר שכותב שם השם בספר תורה, ואות אחת נפסלה לו, יכול למוחקה ולתקן אותה.

תגי ספר התורה

שאלה: 4. איתמר מבני ברק שואל- בבית כנסת של השכונה באמצע קריאת התורה הבחין הבעל קורא שחסר תגים על אחת האותיות שעטנ"ז ג"ץ שעליהם צריך לכתוב התגים מה יעשה?

תשובה: להלכה אין להוריד את ספר התורה מהבימה ולהוציא ספר תורה חדש מההיכל, משום שהתגים הם למצווה ולא לעיכובא ולכן השליח ציבור ימשיך בקריאתו עם העולים לספר תורה, ויכולים לברך לפניהם ולאחריהם! [ספר יביע אומר ח"ט]

תגי ספר התורה

שאלה: 5. מתי שהוצאנו את הספר תורה נזכרנו שיש ספר תורה שמתוייג כהלכה יותר מהראשון מה נעשה?

תשובה: אם נודע הדבר לפני שהוציאו הספר, שיחליפו לספר המתוייג כהלכה, ואם כבר הוציאו הספר תורה, לא צריך להחזירו ולהחליפו באחר. חילך לאורייתא! [שם]

אותיות מחוברות

שאלה: 6. יוסף מאשדוד שואל- אם באמצע שקראנו בתורה ראינו שני אותיות מחוברות בספר תורה, האם צריך להחזירו ולהחליפו בספר תורה אחר?

תשובה: המנהג הפשוט הוא- להחזיר הספר תורה ולסיים בספר תורה אחר, ויש הנוהגים לא לעשות זאת מפני טורח ציבור ויש להם על מה שיסמכו! [ספר יביע אומר ח"ט]

לשבת על ספסל עם ספרי קודש

שאלה: 7. האם מותר לשבת בספסל שיש בו ספרי קודש או אסור ? תשובה: יצחק שלום רב שאלה יפה, האיסור לשבת על ספסל זה רק אם מונח עליו ספר תורה, מפני שקדושתו חמורה, אבל לא בספרי קודש, וכך דעת מרן, ונוהגים בני אשכנז להחמיר בזה

ומחמירים כשאין הספסל מחולק, אבל במחולק לכו"ע מותר! [ספר יביע אומר ח"ט]

תרומת ספר תורה סגולה

שאלה: 8. אני רוצה לתרום ספר תורה ואיני רוצה להקדישו מה ניתן לעשות בנידון?

תשובה: אשרייך ומה טוב חלקך, הכותב ספר תורה בעצמו או על ידי שלוחו לקיים מצוות כתיבת ספר תורה ובא להכניסו לבית הכנסת, לא יקדיש קנין עולמי לבית הכנסת אלא יתנה במפורשות שהוא רק לפיקדון לקרא בו בתורה.

וכל זמן יכול לקחתו, וטוב שיכתוב זאת בנרתיק ספר התורה שהוא רוצה להפקידו ולא להקדישו! [ספר יביע אומר ח"ז]

ספר תורה בשותפות

שאלה: 9. אברהם משדרות שואל- האם מקיימים מצות כתיבת ספר תורה כשכמה אנשים ביחד משלמים על כתיבת ספר התורה? תשובה: לאברהם היקר שאלה יפה ומצויה, יש האומרים שמקיימים בזה מצות כתיבת ספר תורה, ויש האומרים שלא יוצאים בזה.

ולכן מי שיכול לקנות לבדו, יקנה לבדו ומי שאין לו אפשרות לקנות לבדו יכול לסמוך על אותם שיטות שסברות שיוצא במצווה בשותפות! [ספר יביע אומר ח"י]

ספר תורה מחוץ לארץ

שאלה: 10. שלום מבאר שבע שואל- בבית הכנסת שלנו יש כמה עולים מחו"ל והם הביאו איתם ספר תורה שיש בו במקום שלוש דפים ליריעה רק אחד או שנים האם הספר כשר?

תשובה: הגמרא במנחות [ל.] אומרת שצריך שלוש דפים ליריעה ולהלכה, אף שיש ספרי תורה כשרים בהיכל אפשר לקרא בו ולברך עליו שנחשב כשר בדיעבד! [שו"ת ספר יביע אומר ח"ז]

ספר תורה משומש ישן מאד

שאלה: 11. דוד מבית שמש שואל- בבית הכנסת שלנו יש ספר תורה ישן ביותר, והאותיות נעשו אדמומיות האם מותר להעביר על זה קולמוס שיהיה שחור?

תשובה: דוד, שאלה יפה, מותר להעביר קולמוס על כתב זה ולהשחיר את האותיות ואף מותר להעביר על חלק מאותיות הוי"ה וגם על שמות קודש ואזכרות, והטעם לזה משום- שעברת הקולמוס אינה נקראת כתיבה חדשה ולכן הדבר הזה מותר ! [יביע אומר חלק ט']

אותיות נמחקו או ניטשטשו

שאלה 12. בספר תורה שהקדשתי לבית הכנסת יש שם, שם הוי"ה שחלק מאותיותיו נמחקו מה ניתן לעשות כי הרי יש דין שצריך את שם הוי"ה כסדר ואיך ניתן לתקנו?

תשובה: שלום לך משה, יש בזה מחלוקת יש האומרים שחייב לכתוב זאת כסדר, ויש האומרים שאפשר להקל, ולכן בדיעבד אפשר לסמוך על אותם שיטות וכל שכן אם המחיקה או הטישטוש היו באותיות הראשונות שבמקרא כזה ודאי שמותר ללא פיקפוק! [יביע האומר חלק ג' סימן י"ד]

תיירים ורוזנים

שאלה 13: .אברהם מירושלים שואל- אני גבאי בית כנסת ברובע היהודי בירושלים ולפעמים מגיעים תיירים נוצרים או שרים ורוזנים שאינם בני ברית ורוצים שאני יראה להם את ספרי התורה האם מותר לי לעשות זאת?

תשובה: שלום לך אברהם, שאלה מדהימה שאלת, נכון מאד להקפיד שלא להראות לתיירים או לכל מי שאינו בן ברית את ספרי התורה, אולם אם יש חשש איבה ניתן להקל.

ואם יש חשש זה, צריך לפתוח את ספר התורה ולקרא בו לפחות פסוק, שלא יהיה פתיחתך לחינם! [ספר יביע אומר חלק ג' סימן ט"ו]

ספר תהילים

שאלה: 14 – יש לי ספר תהילים שכתוב בכתב אשורי כתב יד, שסופר מומחה כתב את הספר תהילים, ושר אחד מבריטניה רוצה לקנות אותו ממני האם יש היתר למכור אותו?

תשובה: שלום יעקב, על פי מה שביאר מרן הרב עובדיה יוסף בספרו יביע האומר [חלק י'] נראה שאין להתיר למכור את הספר תהילים!

לתת לגוי ספר תורה

שאלה: 15.דוד מארצות הברית שואל- האם מותר לתת לנוכרי ספר תורה כשי ומתנה על עזרתו?

תשובה: אסור לתת לנוכרי ספר תורה אפילו הוא מחסידי אומות העולם שעל כל פנים יורד מקדושתו כשלא ניתן ליקרוא בו בציבור בברכות, וכאילו מביאו לגניזה.

ועוד- בזמן עדרו אולי יפול הספר תורה לידיים לא נאמנות ולא ינהגו בו בכבוד כראוי, ואני יכול לומר לך, שאין מקום של איבה, כי אתה יכול להביא לו כלי כסף וכדומה! [שם]

ספר קטן בכיס

שאלה 16 –  האם מותר להכניס לבית הכיסא ספר קטן או תמונה קטנה של רב שמצוי לפעמים שנשאר בכיס?

תשובה: ישראל היקר שאלה יפה ומצויה שאלת, מעיקר הדין מותר להכניס ספר קטן אף שכתוב בכתב אשורי לבית הכיסא, ותמונה של רב ודאי שמותר מכוון שרק צריך שלא לנהוג בה מנהג ביזיון ולכן מותר, והמחמיר תבוא עליו הברכה, אבל אין להחמיר כשמשאיר הספר בחוץ, במקום גויים! [ספר ילקוט יוסף השכמת בוקר עמ' רס"ט]

כתב אשורי

שאלה 17 –  משה מקרית אתא שואל- האם יש להקפיד שלא לכתוב בסתם, כתב אשורי מכוון שמשתמשים בזה לכתיבת ספר תורה, תפילין ומזוזות? תשובה: משה תודה על השאלה, אף שיש מחמירים קצת וסוברים שאין לכתוב בכתב אשורי- פשט המנהג להקל בזה, שאף אין בזה להחמיר ממידת חסידות, וכך נהגו להתיר החתם סופר ועוד! [יביע האמר חלק י' דף שע"ח]  

קדושת הספרים

שאלה 19 –  יוסף חיים מאלעד שואל- האם מותר לכתוב דברי תורה על ספר קודש פתוח?

תשובה: שלום יוסף חיים, תודה על השאלה המחכימה, מותר לכתוב דברי תורה על גבי ספר קודש פתוח, שכגון אם אתה רוצה להעתיק ממנו איזה חידוש וכדומה, שכל האיסור רק שמשתמש דרך ביזיון! [ספר ילקוט יוסף הלכות השכמת הבוקר עמ' רע"ז]

ספר קודש שהודפס על ידי נוצרים או גויים

שאלה 19: חיים מצרפת שואל- האם יש איסור ללמוד בספר קודש שהודפס על ידי נוצרים או גויים?

תשובה: חיים שאלה יפה שאלת, מעיקר הדין מותר, והיום ברוך ה' יש את כל הספרים הקדושים המודפסים על ידי יהודים כשרים ודאי שכל יהודי ירא שמים ישתמש אך ורק בספרים אלו![יחוה דעת חלק ג' סימן עט עמ' רסה]  

עלייה לספר תורה אשכנזי

שאלה 20 – יונתן מירושלים שואל- האם יש איזה מניעה מספרדי לעלות בספר תורה אשכנזי, וכן להפך?

תשובה: תודה יונתן על שאלתך, אין שום בעיה שספרדי יעלה בספר תורה אשכנזי, וכן להפך, ויכול לברך על הספר תורה, אף שיש הבדלים בין שני הספר תורה איך לכתוב מילים מסוימות! [יחוה דעת חל' ב' סי' ג' עמוד יט.]  

ספר תורה חשש פסול

שאלה 21 – יעקב מביתר שואל- האם יש לחשוש שמא הספר תורה פסול ואם כן הברכה שמברכים, היא ברכה לבטלה?

תשובה: שלום יעקב, היום אפשר לעלות לתורה ולברך בלי חשש, משום: א. שאנו סומכים על ההגהה שעושים ובדקין כמה וכמה פעמים

ב. שאנו סומכים על חזקת כשרות

ג. שסומכים על דעת הרמב"ם שסובר שאין הברכה על ספר תורה זה אלא בכללות.

אבל אם יודעים שהספר תורה פסול אין לברך על ספרי תורה כאלו עד שיתקנו אותם! [ספר ילקוט יוסף הלכות קריאת התורה עמ' קלט]  

האם חובה לבדוק ספר תורה עם בדיקת מחשב (הגהת מחשב) שאלה: 22. איתמר מירושלים שואל- האם יש חובה לבדוק את גיליונות ספר התורה במחשב הבודק את כשרותן?

תשובה: שלום איתמר שאלה יפה שאלת, מעיקר הדין אין חובה לבדוק את הספר תורה במחשב, מכל מקום טוב והגון מאד לעשות כן, אבל אין לסמוך על זה במקום הבדיקה על ידי סופר מומחה, כנהוג! [ספר ילקוט יוסף הלכות קריאת התורה עמ' קמ]

כמו כן בתור סופר עם ניסיון רב אומר לך שאין כמעט סיכוי שספר תורה יצא כשר בלי שעשו לו הגהת מחשב כראוי לפחות פעמיים.

כי בספר תורה יש 304,805 אותיות, כך שאין סיכוי שהסופר יכתוב את כל הספר תורה במדויק ללא בדיקת מחשב כראוי, אז נכון שלפני שהומצאה תוכנת המחשב להגהה אנשים הסתמכו על הגהה ידנית לבדיקת חסרות ויתרות.

אבל כיום חובה לעשות הגהה ידנית לצורת בדיקת צורת האותיות, דיבוקים פיסוקים, חסרון תגים וכדומה. אבל משתמשים בתוכנת המחשב לבדיקת חסרות ויתרות בספר תורה.

ספר תורה כל אחד לפי עדתו

שאלה: 23. דוד מצרפת שואל- האם חייב מין הדין שבבית כנסת ספרדי יהיה ספר תורה שנכתב בכתב ספרדי?

תשובה: דוד תודה על השאלה המחכימה, מעיקר הדין צריך שבבית כנסת ספרדי יהיה ספר תורה שנכתב בכתב ספרדי, וכן כך לאשכנזים, כדי שלא לשנות ממנהג אבותיהם, אולם כל זה להידור מצוה.

ולמצוה מין המובחר, אולם מעיקר הדין וההלכה מותר לספרדי לעלות לספר תורה שנכתב בכתב אשכנזי וכן להפך שמותר לאשכנזי לעלות לספר תורה ספרדי! [ספר ילקוט יוסף הלכות קריאת התורה עמ' קמב]

להעביר ספר תורה

שאלה: 24. חיים מבני ברק שואל- האם מותר להעביר ספר תורה ספרדי מבית כנסת אשכנזי לבית כנסת ספרדי?

תשובה: תודה חיים על השאלה, מותר להעביר ספר תורה ספרדי מבית כנסת אשכנזי לבית כנסת ספרדי כדי לקיים מצווה מין המובחר לקרוא בספר תורה שלהם! [ספר ילקוט יוסף הלכות קריאת התורה עמ' קמד]

חסר אות בספר תורה

שאלה: 25. יוסף מפתח תקווה שואל- אני סופר סתם ופעם אחת באמצע הקריאה ראינו שחסר אות האם מותר להוסיף אות, ואם כן האם מותר לברך על הספר תורה כשהדיו עדיין לח?

תשובה: יוסף שאלה חשובה שאלת, מותר לתקנו באמצע הקריאה [כמובן ביום חול] ויש להקל לברך ולקרא כשהדיו עדין לח! [ספר ילקוט יוסף הלכות קריאת התורה עמ' קנג]

כמו כן חשוב בתיקון להעתיק מתוך ספר אחר או חומש, כי אסור לכתוב אפילו אות מספר תורה ללא שמעתיקים אותה ממקור מדויק.   בתודה שמעון כהן, סופר סתם מוסמך

שמי שמעון כהן, ואני סופר סתם ומגיה מוסמך עם תעודה, ניסיון של 23 שנה בתחום,  כמו כן זכיתי לבנות אתרי יהדות ומחבר ספרי יהדות שונים.

אם אתם מחפשים כתיבת ספר תורה ספרדי באיכות ובכשרות עם תעודה ואחריות ישירות מהסופר עצמו – הגעתם למקום הנכון. אתם מוזמנים לקרוא את כל הפרטים עלי, איך והיכן מזמינים ספר תורה כנסו לעמוד פרטי הזמנת ספר תורה או להתקשר אלי ישירות
053-3118666
מחפש סופר סתם מומלץ – בחר רק עם תעודת סופר